Single View Blog 1
ผศ.ดร.ธิดา อมร

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ธิดา อมร. (2557). การศึกษาปริมาณกรดไฟติกในข้าวกลายพันธุ์ที่ให้ผลอนินทรีย์ฟอสฟอรัสสูงและข้าวกล้องที่ผลิตเป็นการค้า 9 ชนิด. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 14 (1), 121-131.

ธิดา อมร. (2559). ผลของการงอกต่อปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส กรดไฟติกและกรดแกมมา-แอมิโน     บิวทิริก (กาบา) ของข้าวไทยพันธ์กข 41. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ปีที่ 25(2), 1-13.

นันทวัน เมืองนิล, เย็นหทัย แน่นหนา และ ธิดา อมร. (2561). การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดสารพิษตกค้างในใบกะเพราโดยใช้ถ่านหุงต้มเป็นตัวดูดซับสารพิษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 2(2), 63-81.

กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน  สุธน เสถียรยานนท์  ธิดา อมร. (2561). นวัตกรรมการผลิตข้าวกล้องงอกให้สาร            กาบาสูง. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ปีที่ 27(1), 115-129.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ