Single View Blog 1
ผศ.ดร.ธิติ ทัศนกุลวงศ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • การปฏิบัติบรรเลงจะเข้และการเดี่ยวจะเข้
 • การปฏิบัติบรรเลงเครื่องสีซอด้วง
 • การเรียบเรียงบทเพลงไทย
 • การขับร้องเพลงร่วมสมัยและเพลงสมัยนิยม
 • การวิจัยทางด้านดุริยางคศิลป์และศิลปการแสดง

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

 • ธิติ ทัศนกุลวงศ์.2539.  ครูทองดี สุจริตกุล :อาศรมศึกษา. สาขาดุริยางค์ไทย. คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

 

 • ธิติ  ทัศนกุลวงศ์. 2547. ระเบียบวิธีการประพันธ์เพลงมโหรีโดยขนบของสำนักเสนาะดุริยางค์. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

 • ธิติ ทัศนกุลวงศ์. 2556. การพัฒนากระบวนการสืบทอดวิชาชีพโขนสดและลิเก โดยศึกษาจากระบบการสืบทอดอุปรากรจีน : งิ้วปักกิ่ง. งานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

 

 • ธิติ ทัศนกุลวงศ์. 2557. การสร้างกลวิธีการพัฒนาคุณภาพเสียงจะเข้ในการบรรเลงเดี่ยวจากครูจะเข้ที่สืบทอดกลวิธีการบรรเลงจากโบราณาจารย์ งานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ.

 

 • ธิติ ทัศนกุลวงศ์. 2561. การประพันธ์เพลงตับเรื่อง “บัวสามเหล่า”. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

การประพันธ์

 • เพลงเดี่ยวจะเข้สารถี อัตราจังหวะสามชั้น.2563. The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020. [การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2].แสดง ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563].

 

 • ตับเรื่อง “บัวสามเหล่า” 2561. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

บทความ / ผู้เขียนร่วมบทความ

ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์และคณะ. อัตลักษณ์พื้นถิ่นย่านกุฎีจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน,  ครุศาสตร์สาร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10(1), หน้า 103 –114

ธิติ ทัศนกุลวงศ์.2559. การสร้างกลวิธีการพัฒนาคุณภาพเสียงจะเข้ในการบรรเลงเดี่ยวจากครูจะเข้ที่สืบทอดกลวิธีการบรรเลงจากโบราณาจารย์. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 49-57

Thiti Tassanakulwong,Pattara Komkam.2019. The Song Composition of Pleng Tub-Ruang, ‘Bua Sam Lao’,MUPA,July-December 2019, p. 71-90.

 

 

รางวัลที่ได้รับ

*ชนะเลิศการเดี่ยวจะเข้ .2533. รางวัลศรทอง และ รางวัลขวัญใจนักฟังเพลงไทย. จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครั้งที่ 4

*ชนะเลิศการเดี่ยวจะเข้.2533. โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายการประลองเพลงประเลงมโหรี จัดโดย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

*ยุวทูตดนตรีและคณะเยาวชน. 2533. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหภาพโซเวียต (ก่อนการสถาปนาสหพันธรัฐรัสเซีย) กรุงมอสโคว์  ทาซเคนท์และไซบีเรีย จำนวน 24 วัน. จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ.

*ประกาศนียบัตรพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร. 2534. เยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม

*ชนะเลิศการเดี่ยวจะเข้ระดับปริญญาตรี. 2537. ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี : ชวน หลีกภัย จัดโดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

*รองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องเพลง ถ้วยรางวัลพลเรือเอกบรรณวิทย์  เก่งเรียน.2549 จัดโดย รายการดนตรี ช่อง 13 สยามไท

*ผู้ปรับวงชนะเลิศ เพลงร่วมสมัย-ขับร้องประกอบเครื่องดนตรีไทย. 2558 "เพลงส้มตำ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี และทุนการศึกษา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 

ผลงานอื่นๆ

เดี่ยวจะเข้สองตัว เพลงลาวแพน.2541. เครื่องสายประชันวง/บรรเลงรวมวงกอไผ่(เฉพาะกิจ) รายการสังคีตศาลา : โหมโรงเชิดนอก ทยอยนอก ลาวแพน พญาโศก อกทะเล.จัดโดยกรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม.

บรรเลงจะเข้/วงเครื่องสายไทย.2541.คณะศิษย์ศุขสายชล.จุฬาวาทิตครั้งที่ 75 :โหมโรงเชิดนอก.เพลงเตลงรัญจวน เถา.ระบำแขก.เดี่ยวเครื่องดนตรี เพลงลา. (6 มีนาคม 2541)

อาจารย์อัตราจ้าง. 2541-2542 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี.

ผู้สอน/ผู้ฝึกซ้อม.2543.นางสาวณิศิรา  กายราศ รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวจะเข้  รายการเยาวชนดนตรี  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล.จากผลงานการประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้นกขมิ้น โดยคุณครูสุธารณ์  บัวทั่ง.

Music director. 2546.ผู้เรียบเรียงและอำนวยการแสดงดนตรีสำหรับ Modeling Catwalk :ทองรูปพรรณ ทองสุโขทัย. จัดโดยบริษัท บ้านช่างทอง จำกัด. แสดง ณ โรงแรมสุโขทัย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร.

บันทึกเสียงดนตรีซอด้วง/เอ้อหู/จะเข้. 2548-2549. บริษัท ท้อปไลน์ มิวสิค, บริษัท MD, บริษัท ดาราวิดีโอ,

ผู้สอน/ผู้ปรับวง.2548 - 2549. วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก.ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร.

ผู้สอน/ผู้ปรับวง.2548- 2549 สวัสดิการและสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ.ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร.

ผู้สอนดนตรีไทย หน่วยงานอนุรักษ์พระราชวังพญาไท.2549. ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร.

Music director. 2549-2550.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโซล  เมียงดง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้.

ขับร้อง.[Tenor] คายกคณะ [choir]. 2550 [วันอาทิตย์ตลอดปี].Handel’s Messiah, Oratorio Hallelujah, Mass. ณ คริสตจักรวัฒนาและร่วมวง The Bangkok Combined Choir เพื่อขับร้องแสดง Messiah ในการอำนวยการขับร้องประสานเสียงโดย รศ.ดร.จารุณี  หงจารุ. ณ คริสตจักรวัฒนาและโบสถ์พระมหาไถ่.

รับจ้างร้องเพลง :โรงแรม/รายการเคเบิ้ลทีวี.2550-2553. ดนตรีสีรุ้ง,ช่อง 13 สยามไท, รายการนำเสนอบทเพลงโดยอาจารย์กมล ทัพคัลไลย.

อาจารย์ประจำ/หัวหน้ากลุ่มสาระดนตรี.2550-2554. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

เดี่ยวซอด้วง เพลงกราวใน. 2552. International Folklore Festival ณ Veliko Tarnovo, 2009 . ประเทศบัลแกเรีย.

บรรเลงและร่วมขับร้องวงดนตรีไทย.2561. International Kite Festival :Pinarella, Emilia-Romagna Italy - April 2018. แสดง ณ เชอรเวีย ประเทศอิตาลี.

อาจารย์ผู้สอนขับร้องเพลงสมัยนิยม.2553-2562. โครงการดนตรี สำหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.