Single User
อ.ทิพรักษ์ วงษาดี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ทิพรักษ์ วงษาดี

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations