Single View Blog 1
ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ความถนัด: การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย การเคลื่อนไหวร่างกายในการเต้นร่วมสมัย แจ้สแดนซ์

 

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

1.The Creation of Contemporary Dance through Poachangkapit Chant in The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020 December 16, 2020 at the Auditorium of Language and Computer Center. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. (International)

2. นำเสนอ "การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร" ในมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020 ในการคัดเลือกให้การแสดงชุดนี้ได้เผยแพร่ในระดับชาติ

3. นายณฐ์ชญา ฟ้ากลาง นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ผู้สร้างสรรค์การแสดงชุด “นายใน” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใรมหกรรมการแสดงนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (Dance Xchange on air 2020)
“นายใน” ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรม มุ่งเน้นการนำเสนอความสามัคคีในการนำกีฬาจากฝั่งตะวันตกเข้ามาเป็นสื่อกลางในการออกแบบการแสดง นำเสนอผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย
การได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้เป็นการสืบสาน ต่อยอดผลงานของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการพิสูจน์ถึงระดับมาตรฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู
มหกรรมการแสดง Dance Xchange on Air 2020 ถือเป็นมหกรรมการแสดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จัดโดยกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศสฟิลิปปินส์

4. บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ เรื่อง Forms and Conceptss Used in the Creation of a Dance: She Tells through the Creative Process Based on the Post-Modern Dance Concept. (TCI 2) ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563)

5.   บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ เรื่อง การบริหารจัดการแสดงนาฏยศิลป์ กรณีศึกษา: โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครั้งที่ 6 (TCI 2) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)

6.   วิทยากรบรรยายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในกิจกรรมเสวนาแนวทางการจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 17-19 มีนาคม 2564

7.   บทความวิชาการ เรื่อง รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและสัดส่วนกับนาฏยศิลป์ ลงวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) TCI 1

8.   ดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์...ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ทุนภายในมหาวิทยาลัยงบประมาณปี 2562

9.   เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์...ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่” ในกิจกรรม Thailand Research Symposium2020 ภาคบรรยาย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

10.   บทความวิชาการ เรื่อง แนวคิดการผสมผสานนาฏยศิลป์ไทยและตะวันตกในการแสดงจินตลีลาของไทย ลงวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 18  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) TCI 2

11.   บทความวิชาการ เรื่อง รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์...ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ลงวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 13  ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562) TCI 1

12.   นำเสนอชุดการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด “Bully” ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงาน “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ” การเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13. เข้าร่วมแสดงในเทศกาลการเต้นระดับนานาชาติ National Commission for Culture and The Arts Dance Xchange Cultural Connectivity through Dance 2020 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

14. บทความเรื่อง “การศึกษาแนวคิดจากการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด เดอะวิทรูเวียนแมน” โดยเข้าร่วมส่งบทความและได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์บทความในวารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI2)

15. ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เข้าร่วมแสดงกับ Naviah Production ในงาน Traces ที่มีมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมโซล เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแสดง ณ สาธารณรัฐเกาหลี

16.    บทความเรื่อง “Methods for Designing a Contemporary Dance Performance from a Western Painting” โดยเข้าร่วมส่งบทความและได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์บทความในวารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI1)

17.    บทความเรื่อง “การเชื่อมโยงสุนทรียศาสตร์ทางนาฏยศิลป์ตะวันตกกับผู้บริโภค” โดยเข้าร่วมส่งบทความและได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI2)

18.    บทความเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากการตั้งประเด็นคำถามในการสร้างสรรค์สู่องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด “การอยู่ร่วมกัน” โดยเข้าร่วมส่งบทความและได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์บทความในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมปีที่ 16 (มกราคม – ธันวาคม 2560)  ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI2)

19.    ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในโครงการ SSRU Dance Showcase 2018 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20.    ชุดการแสดง She Tells…ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน 8th International Festival of Arts and Culture 2018 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21.    ชุดการแสดง ผลึกน้ำ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22.    ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมเทศกาล The 2nd Seoul Dance Play Festival ณ สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ 5 ประเทศ

23.    เป็นผู้นำในการอบรมการเต้นและการรำ ในโครงการ The 4th BSRU ASEAN+3 Youth Camp for Enhancement of Language and Cultural Cooperation in ASEAN Universities ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24.    ได้รับการคัดเลือกและเข้าร่วมแสดง Rite of Spring ร่วมกับ Olga Roriz Dance Company คณะการเต้นและการแสดงจากประเทศโปรตุเกส โดยผ่านการคัดเลือกจากการคัดเลือกนักเต้นทั่วประเทศ และแสดงในงาน International Dance Festival2018 ณ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย

25.    ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วม “โครงการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ หัวข้อ “ผลงานสร้างสรรค์สู่งานวิจัย” ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

26.    เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย” ในกิจกรรม Thailand Research Symposium2017 ภาคบรรยาย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

27.    ชุดการแสดง Equality Gender ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28.    ชุดการแสดง Everyone can dance ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน 7th International Festival of Arts and Culture 2017 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

29.    นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติในโครงการเทศกาลเต้นรำ ศิลปะการแสดงสวนสุนันทา SPA Dance Festival 2017 (Suan Sunandha Performing Arts) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

30. การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด เดอะวิทรูเวียนแมน

31. "The Development of Process and Teaching and Learning Method in Dance using Curiosity-based Learning (CBL) Program in ThaiSim 2016

32. นำเสนอผลงาน "เราอยู่ร่วมกัน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 

 

รางวัลที่ได้รับ

2021

-ส่งนักศึกษา สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 คน ได้แก่
1. นายณัฐวุฒิ หลวงขวา Nuttawut Loungkhwa
2. นางสาวอริสรา ชวนจิตร Arisara Chuanjit
3. นางสาวณิชกมล หวลอาวร Nidkamol Huanarwon
ได้รับการคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินเตอร์อละมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานครและชลบุรี ประจำปี 2564

- เป็นผู้ออกแบบการเต้นร่วมสมัยให้กับนักเต้นจากสถาบันแดนซ์ กูรูไทยแลนด์ เข้าสู่รอบสุดท้ายใน 7th Edition of International Ballet and Contemporary Dance Competition “Domenico Modugno” ประเทศอิตาลี

- การแสดงชุด “รอยลาวขลุ่ยบางไส้ไก่” ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

- สาขาวิชานาฏยศิลป์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผนึกกำลังกับเครือข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียน Dance Guru Thailand ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2021 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564
การแข่งขันระดับ International โดยมีเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7 ประเทศ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขัน Open age Comtemporary Grop โดย นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นายสุรชัย นิลขลัง และนางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชันปีที่ 3
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Open age Contemporary Solo โดย นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Open age Jazz Solo โดย นางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3

2020

- ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเชียร์แดนซ์ จากการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

- ผลการแข่งขัน ประเภท Cheer Dance Team ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.นายณฐ์ชญา ฟ้ากลาง
2.นางสาวอรพิมล ทองทิพย์
3.นายนครินทร์ เลิศจามีกร
4.นางสาวณิชกมล หวลอาวร
5 สุทธิดา สว่างศรีน
6 นายณัฐวุฒิ หลวงขวา
7 นายสุรชัย นิลขลัง
8 นางสาวอริสรา ชวนจิตร
9 นางสาวธรรมสรณ์ บรรดา
10 นางสาวธนาภรณ์ มังกรแก้ว
11 นายปิยนนท์ เต็งเจริญ
12 นางสาวเบญญาภา สายพินิจ
13นางสาวพีรยา เทียนสันเทียะ
#ผลการแข่งขัน ประเภท Cheer Dance Double
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดย นายณฐ์ชญา ฟ้ากลาง และนางสาวอริสรา ชวนจิตร
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยนายณัฐวุฒิ หลวงขวา และนางสาวอรพิมล ทองทิพย์
ควบคุมทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการนักศึกษา

- ได้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีและนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563 จากการแสดงสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย “รอยลาวขลุ่ยบางไส้ไก่”

- การแสดงชุด “นายใน” และ “รอยลาวขลุ่ยบางไส้ไก่” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใรมหกรรมการแสดงนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (Dance Xchange on air 2020)

- ออกแบบท่าเต้นและฝึกซ้อม ให้นักเต้นร่วมสมัย 4 คน จากสถาบันแดนซ์กูรูไทยแลนด์ ที่เข้ารอบ Semi-Final ในการแข่งขัน Korea International Contemporary Dance Competition 2020

2019

- ชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญา  ประเภทคู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ฮิปฮอป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

- การแสดงชุด “ชีเทลส์...” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในมหกรรมการแสดงนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (Dance Xchange on air 2019)

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม SEA ChoreoLab ประเทศมาเลเซีย

- ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 13th Cheerleading Asia International Open Championships & The 6th ASIAN Junior Cheerleading Championships 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น

-ได้รับการอ้างอิงใน Contemporary Thai Dance Creation Amdeang 

-ได้รับรางวัลบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัล การประกวดผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

2018

- ชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 ประเภท Cheer Dance Team รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประเภท Cheer Dance Double ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 4

- การแสดงชุด “ชีเทลส์...” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในเทศกาลInternational Dance Festival 2018 ประเทศไทย

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 50 คนรุ่นใหม่ จากนิตยสาร Thailand Tatler ในคอลัมน์ Generation T List 2018 คัดเลือกจากบุคคลที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่โดยมีกระบวนการคัดเลือกกว่า ๑๘ เดือน

- ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อสังคม Gen.T จากนิตยสาร Asia Tatler

- ได้รับคัดเลือกจากสำนักวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นศิลปินร่วมสมัยในปี 2561

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดงในเทศกาล SPD2th (Seoul Dance Play Festival) ประเทศเกาหลีใต้

2017

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม WDA ChoreoLab ประเทศเกาหลีใต้

- Certificate of Presentation with High Honor in "The Development of Process and Teaching and Learning Method in Dance using Curiosity-based Learning (CBL) Program in ThaiSim 2016

ผลงานอื่นๆ

-ประธานกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-อาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-กรรมการตัดสินการประกวดรวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ

-เป็นตัวแทนนักเต้นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงเปิดห้างสรรพสินค้า IconSiam

-นักเต้นในงาน Miss Universe Thailand 2019

-กรรมการตัดสินการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย (TNCC)

-ธนกร สรรย์วราภิภู’ คนไทยเพียงคนเดียวบนเวทีเท้าไฟระดับโลก !!!`

-เรียนเต้นต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ กับ ดร. ธนกร สรรย์วราภิภู

-ARROW STORY | Ep.3 ความหมายของคำว่า ครู ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู

-DANCE | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู (ไมค์) | WHY TO KNOW

-ARROW STORY | Ep.6 ยอมรับ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู

-KPN Dance Workshop 2020 “Dance Intelligent Style by U”

-เข้าร่วมแสดงงานมหรสพสมโภช

-ได้รับเชิญจากสำนักวัฒนธรรมฯ เข้าร่วมบรรยายและอบรมครูกทม. ผ่านโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564