Single User
ดร.สมภพ แซ่ลี้

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ดร.สมภพ แซ่ลี้

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี)

ประวัติการศึกษา

2564   ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2554   วท.ม. คณิตศาสตร์และสถิติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552   วท.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0644155662

Biography & Citations