Single View Blog 1
อ.สิริภัทร เมืองแก้ว

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบHSK
  • การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาจีนด้านอรรถศาสตร์ปริชาน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

1.สิริภัทร เมืองแก้วและกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช.(2560) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-bookรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.สิริภัทร เมืองแก้วและกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช (2561) บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-bookรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วารสารศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษยน 2561) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เผยแพร่ออนไลน์ 2562:18-32.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

2559-ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา