Single User
อ.รณกฤต เพชรเกลี้ยง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.รณกฤต เพชรเกลี้ยง

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี)

ประวัติการศึกษา

(ศศ.บ.)  ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.ม.)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ป.บัณฑิต)   หลักสูตรประกาศนียบัตร(วิชาชีพครู )

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

 

Biography & Citations