Single View Blog 1
ผศ.ดร.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

การออกแบบอัตลักษณ์

ศิลปะการแสดงและการออกแบบเพื่อการแสดง

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสื่อเชิงวัฒนธรรมชุมชน

สร้างสรรค์คอนเทนต์

งานด้านธุรกิจบันเทิง

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

Piarnpilas piriyaphokanont. (2022) “Using Technology and Drama in Education to Enhance the Learning Process: A Conceptual Overview”. International Journal of Information and Education Technology Volume 12, Number 7, July 2022. (Q3)

 

เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์. (2566) “การผสานศาสตร์ละครกับวัฒนธรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21.” วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 13, 1(มกราคม – มิถุนายน). TCI 1

 

ไซนิล สมบูรณ์, วัศยา หวังพลายเจริญสุข, เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์, ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา, อิศรา ยิ่งยวด.(2564) แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะพร้าวนํ้าหอมชนิดผง กรณีศึกษาวิสาหกจิชุมชนพิทักษะสาคร. The 5th International MultiConference of Management Science 2021 (IMMS 2021)

 

รัตนา บุญอ่วม, ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์, สิงห์ สิงห์ขจร, เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์, รัชนก ปัญญาสุพัฒน์,

รัตนา เทียมถนอม, นิวัฒน์ ประสิทธิ์วรวิทย์, อิศรา ยิ่งยวด, อัชรี ภัคดีสุวรรณ, บุญถึง สัมมาโภชน. (2565). กระบวนการพัฒนาสินค้า เคยปรุงรสอบแห้ง ตราเรือไทยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว. 6th International Multiconference of Management Science (IMMS) 2022

 

รัตนา บุญอ่วม, ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์, สิงห์ สิงห์ขจร, เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์, รัชนก ปัญญาสุพัฒน์,

รัตนา เทียมถนอม, นิวัฒน์ ประสิทธิ์วรวิทย์, อิศรา ยิ่งยวด, อัชรี ภัคดีสุวรรณ, บุญถึง สัมมาโภชน. (2565). การพัฒนาสินค้า นํ้าปลาหวาน ตราเรือไทยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว. 6th International Multiconference of Management Science (IMMS) 2022

 

ดรุษ ประดิษฐิ์ทรง, พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา, เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์,จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์,รัตนา เทียม

ถนอม, อิศรา ยิ่งยวด, อัชรี ภักดีสุวรรณ. (2566). การพัฒนาสื่อเฟซบุ๊กเพจผลิตภัณฑ์เรือไทย เลทอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร. The 7th International Multiconference of Management Science 2023 (IMMS 2023).

ศราวุฒิ ปิ่นทอง, เพียรพิลาส  พิริยาโภคานนท์, ยศพร  จันทองจีน, อานุภาพ จันทรัมพร. (2566). “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม: การปะทะสังสรรค์ในบริบทของชุมชนดั้งเดิมและการขยายตัวของเมือง สู่การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนวุฒากาศ กรุงเทพฯ” ไทย,กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ