Single View Blog 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

บทความ

คำประสมที่มี “สวน”  “ไร่”  “ทุ่ง”
คำประสมที่มี "สวน" "ไร่" "ทุ่ง"
“ไข่”ในคำประสมภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
"ไข่"ในคำประสมภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร
ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร
ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร
ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร