Single View Blog 1
อ.นงค์ณภัส ปาแก้ว

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  1. กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา
  2. การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
  3. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพลศึกษา
  4. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
  5. การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ญาณิศา พึ่งเกตุ, ปัญจป์พัชรภร บุญพร้อม และนงค์ณภัส ปาแก้ว. (2566). ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 16(1), 52-64.

นงค์ณภัส ปาแก้ว และคณะ. (2563). ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมมิก จำกัด.

นงค์ณภัส ปาแก้ว และคณะ. (2558). ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมมิก จำกัด.

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

ผลงานด้านการสอน

สื่อการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

  1. สื่อการสอน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  2. สื่อการสอน เรื่อง ระบบกระดูก (Skeleton System)
  3. สื่อการสอน เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)

การเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กรต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา (Athlete Fitness Trainer - License: AFT License), การกีฬาแห่งประเทศไทย