Single User
อ.นงค์ณภัส ปาแก้ว

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.นงค์ณภัส ปาแก้ว

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาพลศึกษา

ประวัติการศึกษา

ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ 088-963-5949

Biography & Citations