Single User
อ.เนตรดาว สงวนสิน

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.เนตรดาว สงวนสิน

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา

1.ปริญญตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

2. ปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  วิทยาลัยนครราชสีมา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations