Single View Blog 1
อ.เนตรดาว สงวนสิน

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

สาธารณสุขศาสตร์

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

การสาธารณสุข

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ความชุกภาวะท้องผูก พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี  (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

 

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ