Single View Blog 1
อ.นวพร หงส์พันธุ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • เทคโนโลยีเครื่องดื่มและขนมหวาน
 • การทดสอบความชอบของผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
 • งานด้านการฝึกอบรม/ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP/SMEs

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 1. นวพร หงส์พันธุ์, กัญญารัตน์ ไชยณรงค์ และสุนทรียา กาละวงศ์. 2564. การศึกษาระดับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยพิวรีมันเทศสีม่วงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บราวนี่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3) (กันยายน-ธันวาคม): 1745-1761.
 2. นวพร หงส์พันธุ์ และดาราวดี นรมาตร์. 2564. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่เสริมมันเทศสีม่วงฉาบ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มกราคม-มิถุนายน), 6(1): 33-44.
 3. นวพร หงส์พันธุ์, กีรติ เงินสมบัติ และ อินทุพร รัตนพิบูลย์. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม): 782-794.
 4. นวพร หงส์พันธุ์ และ บงกช ตะกรุดแจ่ม. 2561. การพัฒนาเครื่องดื่มคอร์เดียลมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas L.) โดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ“น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” (1636-1644). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
 5. นวพร หงส์พันธุ์ และ จันทรสุดา อดุลยศักดิ์สกุล. 2556. ผลของแป้งกล้วยดัดแปรและสารให้ความคงตัวทางการค้าต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมสด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 44(2) (พิเศษ): 217-220.

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพต้นแบบ (BSRU Startup model 2021) ภายใต้โครงการ BSRU Startup ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาจารย์ที่ปรึกษาทีม Food science บ้านเด็จ)
 • รางวัลชนะเลิศ (The Best Team) จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 (อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อู้ฮู้ New Gen)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์) ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผลงานอื่นๆ