Single View Blog 1
อ.ณภพ ซ้ายสุวรรณ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

เป็นวิทยากรบรรยาย และที่ปรึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการในอุตสาหกรรม ให้กับอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุม และ SMEs อาทิเช่น

·  การสร้างแรงจูงใจ และขวัญแลกำลังใจในการทำงาน

·  การซ่อมบำรุงรักษา และแผนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

·  การแก้ปัญหาระบบการผลิต, การจัดสมดุลการผลิต และการวางแผนการผลิตด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์

·  การอนุรักษ์และการจัดการด้านพลังงานในอุตสาหกรรม

·  การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และ Software สำเร็จรูป (MS-Office : Word, Excel, Power Point)

·  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

·  การควบคุมคุณภาพการผลิต (QC)

·  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูในการควบคุมกระบวนการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต

·  ระบบควบคุมอัตโนมัติ

·  การพัฒนา และปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

1. การควบคุมอุณหภูมิสําหรับห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบอัตโนมัติ., ปัญญา สําราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ ธิดาธิป หารชุมพล และคณะ., Journal of Energy and Environment Technology (2020)., Vol. 7, No.1, January -June 2020

2. การคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าสาธารณะสำหรับบริษัท ผู้ผลิตอาหารสัตว์กรณีศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร., ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ และคณะ., Journal of Energy and Environment Technology (2019)

3. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการศึกษางาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเรือน, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ปัญญา สำราญ-หันต์ และณภพ ซ้ายสุวรรณ. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

4. การควบคุมปริมาณแม่สีด้วยระบบคัมบัง กรณีศึกษาโรงงานผลิตหนังเทียมตัวอย่าง, ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ และนิธิศ ปุณธนกรภัทร์. (2560)., วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 21-29.

5. การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีการขนถ่ายอัตโนมัติ, สวัสดิ์ ทองสิน, ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ, Advanced Science, Vol. 17 No.2, July-December 2017

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

1. ที่ปรึกษาโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ (Technology Transferring Intelligent Solar Control System for Banana Drying Room)”, วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562