Single User
อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 4 ปี)

ประวัติการศึกษา

2556  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2561 - ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2558 - 2561         นักวิจัย ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557 - 2558        เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)