Single View Blog 1
อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ไฟฟ้ากำลัง พลังงานทดแทน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

  1. พีรวัจน์ มีสุขและกวินชัย  ต้องตรงทรัพย์. 2558,  การวิเคราะห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงเมื่อทดสอบลัดวงจรและเปิดวงจร, การประชุมการระดับชาติครั้งที่ 1 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ, 11 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  2. อิสราพงษ์ พูลพราหมณ์, กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ และพีรวัจน์ มีสุข. 2559, การทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอกนิกส์สาหรับหลอดแอลอีดี ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 3 หน้า 334 – 343
  3. กวินชัย ต้องตรงทรัพย์, พีรวัจน์ มีสุข, กิตติกุล ศรีคำภา และอัฐพนธ์ รักฤทธิ์. 2559, สีของแสงเทียมที่มีผลต่อเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, 25-27 พฤษภาคม 2559 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
  4. กวินชัย ต้องตรงทรัพย์, พีรวัจน์ มีสุข, กิตติกุล ศรีคำภา และอัฐพนธ์  รักฤทธิ์. 2559, สีของผนังที่มีผลต่อเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ ครั้งที่ 8, 24-26 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  5. พีรวัจน์ มีสุข, กวินชัย ต้องตรงทรัพย์, ธนวัต ม่วงโคกสูง, อัครวุฒิ มนัสวิยางกูร, กรเทพ โชติวุฑฒากร. 2560, การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล, วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 62 – 65
  6. กวินชัย ต้องตรงทรัพย์, พีรวัจน์ มีสุข, ชัยวัฒน์ สง่าสมพล, และ เอกรินทร์ หงษ์ทอง. 2561, ระบบปลดล็อกประตูผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone), การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”,วันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์
  7. กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ และ พีรวัจน์ มีสุข. 2561, การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8 ที่มีผลต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม หน้า 1317-1329

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ