Single View Blog 1
ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

วิชาการบริหารการพัฒนา

วิชานโยบายสาธารณะ

วิชาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

วิชาวิเคราะห์โครงการและการบริหาร

วิชารัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

วิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร

วิชาเทคนิคการบริหาร

วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่

วิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิชาความเป็นพลเมือง

วิชาการบริหารราชการไทย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2557). การบริหารการพัฒนา. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2558). แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ สู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). 1-15

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2559). การบริหารการพัฒนา : มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน.กรุงเทพฯ :  สหธรรมิก.

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่11 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 55-75

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2563). สาเหตุการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และองค์การฟอกหนัง.(บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม) การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2563

ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ และพัชรินท์ เอี่ยมสะอาด. (2563). ปัจจัยการบริหารและความผูกพันธ์ต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. (บทความ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ) วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HUSO Journal of Humanities and Social Sciences ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 2563

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่  และศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล. (2564). ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (บทความ TCI กลุ่ม 1) วารสารรัชภาคย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 43 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564)

กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2564). บทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 .(บทความ TCI กลุ่ม 2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) 2564

ศิวพร โพธิวิทย์ กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ และพงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2565). วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.