Single View Blog 1
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

กัมปนาท คูศิริรัตน์  นุชรัตน์ นุชประยูร. (2563).ผลการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบกลับทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์รายวิชาสถิติวิจัยสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม. 10(2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร.(2563). ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย เรื่อง Cyber Bully รายวิชาอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2563.
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร.(2563). ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ที่มีต่อทักษะการฝึกปฎิบัติการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2563 วันที่ 1 มีนาคม 2563. วันที่ 5  มิถุนายน 2563. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร.(2563). ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบซิมพ์ซันผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12. วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 . ออนไลน์
กัมปนาท  คูศิริรัตน์ เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา และบุษรา มีบุญ. (2563). ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6. วันที่ 2-3 กันยายน 2563. ออนไลน์
กัมปนาท  คูศิริรัตน์ เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา และปิยะวัชร ไผ่เลี้ยง (2563).การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ ที่มีต่อการรับรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพตามแนงทางการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 . วันที่ 3-4 กันยายน 2563. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร.(2563). ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ Class Start ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย.
กัมปนาท คุศิริรัตน์ นุชรัตน์ นุชประยูร และเธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา.(2560). ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฝึกปฎิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ร่วมกับวิดีโอแชร์ชิง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนและทักษะการฝึกปฎิบัติ รายวิชาประติมากรรม 3 มิติ. การประชุมวิชลาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ