Single User
อ.จตุพร พนัสโณทัย

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.จตุพร พนัสโณทัย

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประวัติการศึกษา

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2535
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2530
พท.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทร.02 473 7000 ต่อ5400

Biography & Citations