Single View Blog 1
อ.จักฤษณ์ พนาลี

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

JAKKRIT PANALEE.(2019)"COCONUT FIBRES WITH DECORATIVE FURNITURE"Proceedings of ISER International Conference, Osaka, Japan, 27th-28th May 2019

จักฤษณ์ พนาลี และสวัสดิ์ ทองสิน.(2563)"การออกแบบกระเป๋าสะพายจากต้นธูปฤาษี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรม
จักสานธูปฤาษี ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี."วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าสู่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนำยน 2563

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ