Single View Blog 1
อ.ชุติมา กาบแก้ว

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • วิศวกรรมเกษตร เครื่องจักกลทางการเกษตร
  • เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีไม่ทำลาย
  • เทคนิควิเคราะห์ภาพถ่ายโครงข่ายประสาทเทียม (นิวรอนเนทเวิร์ค) ร่วมกับโปรแกรม matlab

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. ชุติมา กาบแก้ว วันรัฐ อับดุลลากาซิม และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ (2555). การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลน้อยหน่าเพื่อการจัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตร. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 4-5 เมษายน 2555 :จังหวัดเชียงใหม่, 539-546
  2. ชุติมา กาบแก้ว และวันรัฐ อับดุลลากาซิม (2561). การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ภาพเพื่อจำแนกคุณภาพของผลน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49 (4 พิเศษ), 391-394.
  3. วาสนา บัวนาค ปณิตา แจ้ดนาลาว จารุกิตติ์ ดิษสระ  วีรยุทธ ยวนใจ และชุติมา กาบแก้ว (2565).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้ากึ่งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 8 เมษายน 2565 :มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ