Single User
ผศ.ดร.จรัล มานตรี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.จรัล มานตรี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารทางการเมือง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2536 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2531 วารสารศาสตรบัณฑิต หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 4011

Biography & Citations