Single User
เชาวน์มนัส ประภักดี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

เชาวน์มนัส ประภักดี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา

ศป.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายเพิ่มเติม

รับผิดชอบการสอนวิชา: ปฏิบัติพื้นฐานจะเข้ / ปฏิบัติจะเข้ /ดนตรีนิพนธ์ / ศึกษาเสรี
การติดต่อ: 02-473-7000 ต่อ 2304

Biography & Citations