Single User
ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา

ศป.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายเพิ่มเติม

รับผิดชอบการสอนวิชา: ปฏิบัติพื้นฐานจะเข้/ปฏิบัติจะเข้/ศึกษาเสรี/ดนตรีนิพนธ์

Biography & Citations