Single User
อ.บุษบากร สุวรรณเกษา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.บุษบากร สุวรรณเกษา

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประวัติการศึกษา

ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)   สาขา จิตวิทยาการศึกษา         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)        สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป - การศึกษาพิเศษ  (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

คำอธิบายเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระบวนกรในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับครูและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา

Biography & Citations

Google Scholar