Single View Blog 1
ดร.ภาวศุทธิ อุ่นใจ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาทั่วไป ,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ภาวศุทธิ อุ่นใจ, ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย, สมหมาย มหาบรรพต, เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง, ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, จุติมา รัตนพลแสนย์,บังอร เสรีรัตน์ และ ฉัฐจุฑา นกจันทร์ (2561). ความสุขแห่งชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมมิก จำกัด. หน้า 113-125. (1 ต.ค.2561). 158 หน้า.

ภาวศุทธิ อุ่นใจ.  (2562). ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา. ใน จิตวิทยาสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์หจก.วรานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์. หน้า 1- 13.

ภาวศุทธิ อุ่นใจ. (2563). ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและผู้ปกครอง. ใน จิตวิทยาสำหรับครู(1ตุลาคม 2563). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมมิก จำกัด.จำนวน 150หน้า. หน้า 137-150.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ