Single View Blog 1
ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

UX/UI Design

Python Machine Learning

การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจำลองเอจายล์ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน 2563)
  2. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับใช้ในสถานศึกษาด้วย Microsoft .NET Framework พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2560 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ