Single User
นายอนุชา แก้วละมุล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายอนุชา แก้วละมุล

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา

หน่วยงานที่สังกัด :  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

Biography & Citations