Soft power ด้วยการตลาดดิจิทัลในรูปแบบโฆษณาแฝง

Soft power ด้วยการตลาดดิจิทัลในรูปแบบโฆษณาแฝง

โฆษณาแฝง เป็นการนำเสนอภาพผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้าและบริการ เข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อหาของเรื่อง หรือรายการ ซึ่งวิธีหนึ่งในการส่งข้อมูลสู่ผู้บริโภคฝ่านสื่อต่างๆ อย่างแนบเนียนที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่า คนทั่วไปในงาจิตวิทยาการรับรู้เมื่อโมษณาตรงๆ คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เปิดรับ จึงนำเสนอในลักษณะที่ไม่ให้ผู้ชมรู้ตัวหรือเลี่ยงได้ยาก จึงเป็นเทคนิคหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด สร้างเนื้อหาเรื่องราวที่สามารถนำเสนอได้ เช่นใน ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ และภาพยนตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตรายการและเจ้าของสินค้า

 การใช้การนำเสนอในรูปแบบนี้ เพื่อส่งเสริมการขาย และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในทางธุรกิจ ใช้เทคนิคโฆษณาแฝงซึ่งแตกต่างจากโฆษณาตรง คือจดมุ่งหมายที่จะ ขายสินค้า หรือบริการกันอย่างโจ่งแจ้ง ผู้บริโภคมักจะรู้ตัว และราคาค่าทำโฆษณาที่สุงกว่า โฆษณาตรง ๆนั้นมีการระบุใครเป็นผู้อุปถัมป์อย่างชัดเจนในแง่ของจิตวิทยาการรับรู้ ผู้บริโภครู้สึกอึดอัดและมีความระมัดระวังมากกว่า

อ่านต่อได้ใน Medium