Self Learning Skill ทักษะที่จำเป็นของเด็กยุคโควิด

การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลปกติเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคน แต่ปัจจุบันในยุคโควิดกลับกลายเป็นยุคที่ต้องเรียนออนไลน์ การเรียนแบบนี้เป็น Passive Learning ที่บทบาทของผู้เรียนมีเพียงฟังและปฏิบัติตามที่บ้าน ดังนั้นจำเป็นต้องฝึกเด็กๆ ให้เป็น Active Learning สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลปกติเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคน แต่ปัจจุบันในยุคโควิดกลับกลายเป็นยุคที่ต้องเรียนออนไลน์ การเรียนแบบนี้เป็น Passive Learning ที่บทบาทของผู้เรียนมีเพียงฟังและปฏิบัติตามที่บ้าน ดังนั้นจำเป็นต้องฝึกเด็กๆ ให้เป็น Active Learning สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อ่านเพิ่มเติม