Safety culture tips >>> เทคนิควิธีการสร้าง…วัฒนธรรมความปลอดภัย

การสร้างหรือปรับแนวแนวคิดและทัศนคติของคนในองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร ดังนั้นการดำเนินการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้สำเร็จได้ จะต้องอาศัยวิธีการหลายๆด้านประกอบกัน ผู้บริหารและผู้รับชอบในการดำเนินงานก็จะต้องมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการให้สำเร็จให้ได้ จึงขอแนะนำเทคนิควิธีการที่สามารถทำได้ และสามารถทำให้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรสำเร็จได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://medium.com/@onmekking/safety-cultur