Single User
อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชานาฏยศิลป์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations