Single User
ผศ.โยธิน พลประถม

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.โยธิน พลประถม

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations