Single User
ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 4 ปี)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2557       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

พ.ศ. 2545       เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การศึกษา

พ.ศ. 2541       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

2555-ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2554-2555         อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2550-2554        นักวิจัย  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา