Single User
ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม