Single User
ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ค.อ.ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี

ประวัติการทำงาน

  • 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • 2558 ตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • 2552 อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • 2548 อาจารย์สอนในสถานบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ ECC THAILAND

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 - 473 -7000 ต่อ 1722 - 1723

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  :

Biography & Citations