Single User
รศ.ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

รศ.ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท   พระพุทธศาสนา

ปริญญาตรี ศาสนา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Youtube

1. ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

2.ศึกษาวิถีชีวิตชาวอัมพวา

3.ศึกษาวิถีชีวิตชาวมอญ สังขละบุรี

4. ศึกษาการดำเนินงานสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง

5. กรณีศึกษาการบริหารจัดการขนมไทยบ้านข้าวเม่า ชุมชนตรอกข้าวเม่า จังหวัดกรุงเทพมหานคร🥞

6. ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตดำโบราณ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

7. ศึกษาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง

8. ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPจากเชือกฟาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

9. วิดีทัศน์ รายการท่องเที่ยวทัศน์ ตอนเรื่องของโอ่ง

10. ตะลอนทัวร์ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน

11. แนวทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

12.ศาลพันท้ายนรสิงห์ BSRU (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

13. กรณีศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง จังหัวดแพร่

14.ตามรอยประวัติศาสตร์ย่านกาญจนบุรี

 

Blockdit

 

Facebook

 

Biography & Citations

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          หน่วยงาน สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

          โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2071 มือถือ 084 – 09929 E-mail : [email protected]/[email protected]

          ประวัติการศึกษา

              ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

              ปริญญาโท   พระพุทธศาสนา

              ปริญญาตรี ศาสนา