Single User
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ติดต่อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-374-9640

Biography & Citations

ผลงานทางวิชาการ Google Scholar :  https://scholar.google.com/citations?hl=th&user=I_UOyyUAAAAJ

การเผยแพร่บทความ 2023 ผ่าน MediumDeveloping-bansomdej-chaopraya-rajabhat-university-students-public-mind-by-using-an-instructional  

การเผยแพร่บทความ 2024 ผ่าน  Medium https://medium.com/@wichian.in/การวัดความสนใจ-91969f6090eb

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศโรงเรียน

Enhancing-learning-process-by-integrating-contemplative-education-coaching-system-and-research

Active-leaning-management-and-using-e-portfolio-as-authentic-assessment-for-teacher-students

Wichean Intarasompan, Jittawisut Wimuttipanya. (2021) A Quality in Education of Lower Central Network School with Coaching and Mentoring Pass Online System. Institute Innovation Technology Educational and Research for Eastern Institute of Technology Suvarnabhumi (EITS) In Association with: Institute For Engineering Research and Publication (IFERP) 27th - 28th March 2021 ICTEMR – 2021 ISBN: 978-93-90214-23-5. 432-439 p. Index of SCOPUS.

Jittawisut Wimuttipanya, , Wichian Intarasompun , Areewan Eamsaard, Linda gainma. (2020). The Integration of Mobile and Hands On in Achievement: Factors Analysis in Science Education. Proceedings of 2020 6th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2020), March 28-30, 2020, Okayama University, Japan, 2019. 316-319 p. Index of SCOPUS.

ณัฐิดา  เดชอัคคณัฐ อุไรรัตน์ แย้มชุติ วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2566). คุณลักษณะผู้นำแบบความไว้วางใจที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม. Journal of Modern Learning Development . ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566. หน้า 1-17.

ธาดา  วิกัยวราภรณ์ อุไรรัตน์ แย้มชุติ วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2566). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ. Journal of Modern Learning Development. ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566. หน้า 98-114. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ ปราณีต ม่วงนวล และณัฐมน พันธุ์ชาตรี (2565). การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาครู. วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2  ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2565 . หน้า108-118.

เจนจิฬา สว่างจิตร์ ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และ วิเชียร อินทรสัมพันธ์ (2565). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเขตจังหวัดภาคกลาง 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี “New tertiary education: Education for all”. วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565.  . หน้า 155-170

สุภาพร ทัพสุวรรณ ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และ วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2565). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี “New tertiary education: Education for all”. วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565. หน้า 186-201

นิธิศ เฮ้งชูชีพ ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และ วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2565). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีการวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” วันที่ 19 ธันวาคม 2565. หน้า 159-168.

กนกทิพย์ ทองประหยัด ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.  หนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยังยืน ่ .-- พิมพ์ครั้งที่ 17.--กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีปทุม, 2565.  เล่มที่  1  ฉบับที่  1  วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2565  หน้า  2233-2242

โนร์ฟาดีละห์ บูสางา ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2565) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. หนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยังยืน ่ .-- พิมพ์ครั้งที่ 17.--กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีปทุม, 2565.  เล่มที่ 1  ฉบับที่ 1  วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2565   หน้า  2243-2251

สิริกร โตสติ, ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2565).  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูหลักสูตรการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Journal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565.

กิตติพล พุ่มไสว ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2564). ภาวะผู้นำวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564,  หน้า 1-16

จุฑามาศ พุ่มไสว ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564,  หน้า 17-32

วิชชุลดา นามสง่า ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2564).  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564,  หน้า 33-49

วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2564).  การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564,  หน้า 232-242

อรพรรณ สมศรี ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2564).  ภาวะผู้นำแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564,  หน้า 102-119

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7”.   1 มีนาคม 2562. หน้า 759-767.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู้ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562. หน้า 155-166.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และ อัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561. หน้า 245-266.

พิชัย เวชยานันท์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, อนันท์ ศรีอำไพ และ วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2559) ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หน้า 145-155.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม ศุขธณี (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 109-120.

พิชย ภัค ร์ สิง จา นุ สงค์, วิเชียร อินทร สม พันธ์, เพ็ญ พร ทองคำ สุก. (2560). การ พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ 1 (2), 139-151.

สิริวรรณ รอดเจริญ, วิเชียร อินทรสมพันธ์, อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และสุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์. (2560). การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึกสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค). รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 324.

รุ่งนภา จำปาเทศ, วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2.  รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.หน้า 337.

ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย, วิเชียร อินทรสมพันธ์, เพ็ญพร ทองคำสุก. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 324.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2557) ทักษะชีวิตของนิสิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม –ธันวาคม 2557, หน้า 40-48. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์สหธรรมิก.

...................... (2555) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555 หน้า 19-25.

...................... (2551) การพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ครุศาสตรสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.