Single User
รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

Wichean Intarasompan, Jittawisut Wimuttipanya. (2021) A Quality in Education of Lower Central Network School with Coaching and Mentoring Pass Online System. Institute Innovation Technology Educational and Research for Eastern Institute of Technology Suvarnabhumi (EITS) In Association with: Institute For Engineering Research and Publication (IFERP) 27th - 28th March 2021 ICTEMR – 2021 ISBN: 978-93-90214-23-5. 432-439 p. Index of SCOPUS.

Jittawisut Wimuttipanya, , Wichian Intarasompun , Areewan Eamsaard, Linda gainma. (2020). The Integration of Mobile and Hands On in Achievement: Factors Analysis in Science Education. Proceedings of 2020 6th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2020), March 28-30, 2020, Okayama University, Japan, 2019. 316-319 p. Index of SCOPUS.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7”.   1 มีนาคม 2562. หน้า 759-767.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ. (2561) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562. หน้า 155-166.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และ อัครเดช เกตุฉ่ำ.  (2561). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561. หน้า 245-266.

พิชัย เวชยานันท์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, อนันท์ ศรีอำไพ และ วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2559) ยุทธศาสตร์การ

บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หน้า 145-155.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม ศุขธณี (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 109-120.

สิริวรรณ รอดเจริญ, วิเชียร อินทรสมพันธ์, อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และสุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์. (2560). การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึกสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค). รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 324.

รุ่งนภา จำปาเทศ, วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2.  รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.หน้า 337.

ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย, วิเชียร อินทรสมพันธ์, เพ็ญพร ทองคำสุก. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  29 กรกฏาคม 2560. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 324.

…………………. (2557) ทักษะชีวิตของนิสิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม –ธันวาคม 2557, หน้า 40-48. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์สหธรรมิก.

......................  (2557) ทักษะชีวิตของนิสิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

...................... (2555) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.            ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555 หน้า 19-25.

...................... (2551) การพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ครุศาสตรสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.