Single View Blog 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุณรัตน์ คนซื่อ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการสารสนเทศ /บรรณารักษศาสตร์  / สารสนเทศศาสตร์ / คอมพิวเตอร์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  • งานวิจัย

ประณีต ม่วงนวล, วรุณรัตน์  คนซื่อ, จริยาภรณ์  เจริญชีพ, พงษ์พันธ์ นารีน้อย, และพินโย พรมเมือง.  (2561). การศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
จริยาภรณ์  เจริญชีพ, วรุณรัตน์  คนซื่อ, และอารีย์ รุ่งแสง.  (2562).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนในด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ coaching.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
อัมพร  แสงอรุณไพศาล, ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, อภิญญา  หนูมี, ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์,
วรุณรัตน์ คนซื่อ, เนตร  โพธิ์เขียว, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประสงค์  ผ่องภิรมย์.  (2563). การศึกษาสภาพการใช้บริการ
หนังสือพิมพ์ ไอคิวนิวส์คลิป และนิวส์เซ็นเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
งานวิจัย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ตำรา

วรุณรัตน์  คนซื่อ. (2558). สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

 เอกสารประกอบการสอน

วรุณรัตน์  คนซื่อ. (2555). ห้องสมุดเฉพาะ. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ และคณะ  (2548). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

สารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ และคณะ  (2548). ภาษาไทยและการจัดการความรู้.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และคณะ  (2562). การออกแบบสารสนเทศเพื่อ

การนำเสนอ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

1. เกียรติบัตรผู้อุทิศและเสียสละเวลาในการบริหารจัดการสาขาวิชา
2. เกียรติบัตรเข้าร่วม "โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
3. เกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
4. เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. เกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
6. เกียรติบัตรการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7. โล่เพื่อเชิดชูเกียรติจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (ด้านตำแหน่งทางวิชาการ)
8. เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
9. วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ "ระดับคณะและสถาบัน" หลักสูตรที่ 5 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
10. เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและแนวทางการยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์ด้านบริหาร

พ.ศ. 2547-2550    ตำแหน่งประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พ.ศ. 2554-2557    ตำแหน่งประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

พ.ศ. 2559-2562    ตำแหน่งประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และ ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ประกาศเกียรติบัตร/ งานบริการชวิาการแก่สังคม

1. เกียรติบัตรเป็นผู้ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เกียรติบัตรร่วมทาสีอาคารเรียนและพัฒนาสถานที่โรงเรียนวัดเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
3. เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ "แต้มสีเติมฝัน" ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร (บัณฑูรสิงห์ประชานุเคราะห์)
4. เป็นคณะกรรมการจัดทำวารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5. เกียรติบัตรร่วมทาสีอาคารเรียนและพัฒนาสถานที่โรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
6. เป็นวิทยากรถวายความรู้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิชาการ
(เอกสารประกอบการสอน) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
7.  เป็นกองบรรณาธิการวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์