Single User
ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีตะวันตก

ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

ศิลปศาสตรบัณฑิต  ดนตรีตะวันตก (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553)

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations