Single User
ผศ.ดร.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการบัญชี

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

Biography & Citations