Single User
ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations