Single View Blog 2
อ.ดร.วนิดา พลอยล้วน

บทความ

เรื่องของอักษรกระดองเต่า เจี๋ยกู่เหวิน 甲骨文
เรื่องของอักษรกระดองเต่า เจี๋ยกู่เหวิน 甲骨文
ปกิณกะจากลั่วเสินฟู่ 《洛神赋》 บทกวีรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับเทพธิดา
ปกิณกะจากลั่วเสินฟู่ 《洛神赋》 บทกวีรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับเทพธิดา
บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดให้กำลังใจจากหนังสือ “สารภาพรักด้วยชีวิต”
บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดให้กำลังใจจากหนังสือ “สารภาพรักด้วยชีวิต”
ข้อสังเกตจากปัญหาในการแปลไทย-จีนโดยสังเขป
ข้อสังเกตจากปัญหาในการแปลไทย-จีนโดยสังเขป
เรื่องเล่าจากผู้เฒ่า
เรื่องเล่าจากผู้เฒ่า
วีรบุรุษรำพัน
วีรบุรุษรำพัน