Single View Blog 1
ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

- ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

- เทคโนโลยีสามมิติ

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์

- คอมพิวเตอร์ 3 มิติ Rhinoceros

- คอมพิวเตอร์ 2/3มิติ Acad

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ

- วิเคราะห์พัฒนากระบวนการผลิต

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, วงศ์ทอง เขียนวงศ์, 2561, การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี , วารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2561, หน้า 339-357.

วงศ์ทอง เขียนวงศ์,จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ 2561, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาด้วยระบบการพิมพ์สกรีน, วารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2561, หน้า 359-377.

วงศ์ทอง เขียนวงศ์, จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, ชัยรัตน์ สายทองและ สสิโชติ สมจิตต์, 2559, “การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์แผงบังตาจากผักตบชวา กรณีศึกษา ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 22-24 พฤศจิกายน 2559,

Julalak Jarujutarat, Vongthong Kienvong and Apinan Boonchuen, 2016, “The study and Design Packaging for Pomelo Peel Charcoal Soap”, 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV), 22 – 24 November 2016, Buriram Rajabhat University,

จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, วงศ์ทอง เขียนวงศ์, 2561, การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี , วารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2561, หน้า 339-357.

วงศ์ทอง เขียนวงศ์, จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ 2561, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาด้วยระบบการพิมพ์สกรีน, วารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2561, หน้า 359-377.

จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, วงศ์ทอง เขียนวงศ์และจักฤษณ์ พนาลี,  2561, การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม กรณีศึกษา: ชุมชนสี่แยกบ้านแขก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร, วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หน้า 35-44.

Julalak Jarujutarat, Vongthong Kienvong, 2017 “The study and development of women's bag  from talipot palm leaves, Case study: Housewife group of fine weaving Pla ta pien, Taladplu sub-district, Thonbuti district, Bangkok”, Proceedings of 1st Creative Media and Innovation Conference (CMIC), 1-2 December 2017, Novotel on siam Square, pp.51-52.

Vongthong Kienvong, Julalak Jarujutarat, 2017 “The Design and Application of Furniture Products from Reed Mats: Case Study of Mon Bangadi Community, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok”, Proceedings of 1st Creative Media and Innovation Conference (CMIC), 1-2 December 2017, Novotel on siam Square, pp. 34-35.

วงศ์ทอง เขียนวงศ์, จารุนัน ดวงภักดี, 2559, “การออกแบบและประเมินผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปีที่ผลิตจากไม้ไผ่, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 14-24.

Julalak Jarujutarat, Vongthong Kienvong, Supakjan Yamkason and Parichat Chaiyawan, 2017, “The study and Development of Paper Packaging from Ripe Palmyra Palm’s fibers, Case study : The Learning center of Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, Phetchaburi”, Proceeding: The 1st National and International Conference on Education for Sustainable Locality Development 2017, BansomdejChaopraya Rajabhat University, 29 July 2017, pp. 526-534.

Julalak Jarujutarat, Vongthong Kienvong,2017, “The Study of Designing Packaging from Corn Husks, Case Study: Rueangsiri Farm Women Group Association, Sam Ngam, Don Tum,Nakhonpathom, Thailand, The proceedings of Annual Symposium on Management and Social Sciences Conference, Hanoi, Vietnam, 20-22 June 2017, pp. 66-75.

Vongthong Kienvong, Julalak Jarujutarat, Teerapahat Singhanam and Jirameth Rungrakson, “The Design and Application of Coconut to Decorate Residence in Urban Living” The proceedings of Annual Symposium on Management and Social Sciences Conference, Hanoi, Vietnam, 20-22 June 2017, pp. 59-65.

จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, วงศ์ทอง เขียนวงศ์, 2560, “การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร” การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐” , 10 พฤศจิกายน 2560, หน้า 1050-1058.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

  1. นวัฒกรรมเหยียบกดขวดเจลแอลกอฮอล์แบบคานงัดชนิดไร้สปริง(อนุสิทธิบัตร)
  2. ออกแบบกระถางปลูกต้นไม้ริมคลองชนิดล็อคคานเหล็ก
  3. ออกแบบฉากกั้นป้องกันโควิดใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ามสมเด็จเจ้าพระยา
  4. ออกแบบและพัฒนาอาบล้างมือจากท่อพีวีซีใช้ภายในมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา
  5. ออกแบบเครื่องหมาย ได้แก่ กระดุม บัง เข็มกลัด และหน้าหมวก เป็น ในชุดขาวใหญ่สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา
  6. ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (กระทรวงอุตสาหกรรม)
  7. ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดับกลิ่นทุเรียน (กรมส่งเสริมการส่งออก)