Single User
ผศ.อุกฤต คูหพันธ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.อุกฤต คูหพันธ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการบัญชี

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations