Single View Blog 1
ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ฟิสิกส์ศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และเกศริน มีมล. (2563). คุณลักษณะและเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22(2), 113-124.

ณัฐณิชา แซ่เลา, ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และ เกศริน มีมล. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”,  14 มิถุนายน 2562, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 456-461.

นพรุจ จันทร์ผอง, เกศริน มีมล และ ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL). การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”,  14 มิถุนายน 2562, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 426-431.

ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ, เกศริน มีมล, นันทนัช วัฒนสุภิญโญ, สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล และ อนุวัฒน์ หัสดี. (2561). คุณลักษณะความเป็นครู และความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 – 7 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย, หน้า 765 – 772.

ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ, เบญจพร บาทบำรุง, ณัฐฐาพร วงษ์คำ และ เจนจิรา อ่อนทองหลาง. (2561). การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยขดลวดเหนี่ยวนำ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, 27 เมษายน 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย, หน้า 553 – 561.

ธารารัตน์ ศักดิ์จินดา, ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และ เกศริน มีมล. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสม เรื่อง คลื่น. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, 27 เมษายน 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย, หน้า 956 – 961.

ประภัสสร ขันแข็ง, เพลินใจ อัตกลับ, เกศริน มีมล, ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล). การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 133 – 138.

รัชดาพร มุ่งอ้อมกลาง, ประภัสสร ขันแข็ง, ธารารัตน์ ศักดิ์จินดา, สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล, เกศริน มีมล และทิพย์วรรณ หงกะเชิญ. (2560). การพัฒนาชุดสาธิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้า. การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560, 21 กรกฎาคม 2560, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 901 – 906.

A. Hassadee, K. Meemon and T. Hongkachern. (2016). Structural and Magnetic Properties of Single Crystal (311) Plane of Co0.3Zn0.7Fe2O4 Ferrite by Ceramic Method. Siam Physics Congress 2016, 8-10 June 2016, Ubon Ratchathani Thailand, pp. 262-265.

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ