Single View Blog 1
ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ดนตรีตะวันตก

มานุษยดุริยางควิทยา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ถาวร วัฒนบุญญา. (2552). การวิเคราะห์เพลงพูด ของเพลิน พรหมแดน. วารสารครุศาสตร์สาร. 3(1) : 76

ถาวร วัฒนบุญญา. (2553). องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง. กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการ       วัฒนธรรมแห่งชาติ. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553). (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ถาวร วัฒนบุญญา. (2554). องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง. วารสารครุศาสตร์สาร. 5(1) : 21. (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ถาวร วัฒนบุญญา. (2555). การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต กรณีศึกษาคณะสิงโตศิษย์เจ้าพ่อกวนอู จังหวัดราชบุรี. วารสารครุศาสตร์สาร. 6(1) : 32

ถาวร วัฒนบุญญา. (2560). ตำรา เรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์เบส” เผยแพร่ในแหล่งอ้างอิงวิชาการ www.bsru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ถาวร วัฒนบุญญา. (2561). ศิลปะการแสดงฝั่งธนบุรีในศตวรรษที่ 21 (วิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561) ผู้ร่วมวิจัย.

ถาวร วัฒนบุญญา. (2561). การบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีแบบการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 15(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีระยอง จังหวัดระยอง. วารสารมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ถาวร วัฒนบุญญา. (2561). บทความวิจัยเรื่อง The Study of Music of Tai Yai Ethnic in Mae Hong Son Province : Case study Klong Kon Yao Khun Yuam District Mae Hong Son Province. (Proceedings International Conference on Media Strudies 2018, Universiti Utara Malaysia, Malaysia.)

 

 

 

 

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

- ส่งนักเรียนเข้ารวมแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 “ALL  THAILAND  MARCHING BAND  FESTIVAL V” จัดโดยกรมพละศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

- ส่งนักเรียนเข้ารวมแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารฯ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544    “20th Royal S Cups Marching Band Contest 2001” จัดโดยกรมพละศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ

- ส่งนิสิตสาขาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารวมแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี