Single View Blog 1
ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยทางภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, วรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

1. ธรรณปพร หงษ์ทอง.(๒๕๖๒). อิทัปปัจจยตากถา ภาษากลอน. กรงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์

จำกัด.

2. Thannapaporn Hongthong.(2561).Thai for Foreigners. Bangkok:

BSRU PRINTING.

3. ธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๕๘). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(บทที่ ๗ หน้า ๑๔๙-๑๕๖).

เอกสารประกอบการสอน

ธรรณปพร  หงษ์ทอง.(๒๕๖๐).การเขียนเชิงวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิจัย

1. ธรรณปพร หงษ์ทอง (๒๕๖๒).กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องภาพยนตร์เป็นภาษาไทยจากภาพยนตร์อเมริกัน.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ๗(๖), ๑๗๒๙-๑๗๔๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

2. Thannapaporn Hongthong , Sumeth Boonmaya, Phramaha Adidej

Sativaro ,(2019). Phramaha Boonsook Suddhiyano  and  Napapat Ngambussabongsophin. Motivation and Practical Guidance of Volunteerismin the Royal Cremation Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Rama IX. Journal of International Buddhist Studies. Vol 10,No 1,1-16. Mahachulalongkornrajavidyalaya University.Thailand.

3. พระปลัดสมชาย  ปโยโค และคณะ.(๒๕๖๒). การสังเคราะห์ตัวชี้วัดการเสริมสร้างพฤฒพลังวิถีพุทธของผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เกษียณราชการ. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ๖(๗), ๓๖๑๓-๓๖๒๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.

4. ธรรณปพร หงษ์ทอง.(๒๕๖๑). แรงจูงใจของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding), ๒(๑), ๒๐๓-๒๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

5. พระปลัดปรีชา นนฺทโก และ ธรรณปพร หงษ์ทอง.(๒๕๖๑). การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระยอง.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ๑๔,(ฉบับพิเศษ), ๑-๑๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

6. ธรรณปพร หงษ์ทอง, พระมหาอดิเดช สติวโร และ สุเมธ บุญมะยา.(๒๕๖๑).แรงจูงใจและการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ๖(ฉบับพิเศษ), ๔๙๐-๕๐๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

7. พระมหาอดิเดช สติวโร, ธรรณปพร หงษ์ทอง และคณะ.(๒๕๖๑). พฤติกรรมกลุ่มเชิงพุทธของแรงงานต่างด้าวชาวพม่ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ๖(๓), ๑๒๔๒-๑๒๕๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

8. Phramaha Adidej Sativaro , Phramaha Boonsook Suddhiyano  ,Thannapaporn Hongthong ,Sumeth Boonmaya  and Napapat Ngambussabongsophin.(2019). The Motivation and Practical Guidance for People towards the Royal Cremation Ceremony of the Late King Bhumibol Adulyadej (Rama IX).The 9 th International Conference on Art and Culture Network. Proceeding 11-13 February 2019, 9,115-125. Nakhonpathom, Thailand.

9. ธรรณปพร หงษ์ทอง.(๒๕๖๐). รู้ให้ซึ้งถึงคำสแลง. วารสารไทยทรรศน์. ๑(๑) ,๙๘-๑๐๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

10. ธรรณปพร  หงษ์ทอง.(๒๕๕๗).  อิทัปปัจจยตา : กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องของพุทธทาสภิกขุ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ๑๐(๓) , ๕๑-๖๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

11. ธรรณปพร หงษ์ทอง.(๒๕๕๖).  กลวิธีการใช้ภาษาในการเผยแผ่พุทธธรรมของพุทธทาสภิกขุ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ๙(๓), (ฉบับพิเศษ) , ๔๔๓-๔๕๗. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

บทความวิชาการ

1. Thannapaporn Hongthong and Sumeth Boonmaya. .(2020). Learning of Thai Youths in New Generation as Citizens in Digital Age. Solid State Technology. Vol. 63 No. 2s, 1904-1908. (ISSN: 0038-111X) , SCOPUS Q3.

2. Phramaha Adidej Sativaro and Thannapaporn Hongthong .(2020). New Model of Normal Life Depending upon Bhavana 4. Solid State Technology. Vol. 63 No. 2s, 1985-1991. (ISSN: 0038-111X) , SCOPUS Q3.

3. ธรรณปพร  หงษ์ทอง,ปาณิสรา เบี้ยมุกดา และวิชุดา พรายยงค์. (๒๕๖๔).วิเคราะห์คำศัพท์สร้างใหม่ และการใช้สัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ,Proceeding,๓(๑),๔๑๖-๔๒๕.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

4. ธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๖๓).นิพพานปรมัตถ์กับการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสายสมุทยวารและนิโรธวาร.พัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ,Proceeding,๒(๑),๔๖๓-๔๗๒.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

5. แม่ชีสุดา โรจนอุทัย และธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๖๓).การศึกษาความสอดคล้องเชาวน์อารมณ์ตามแนวคิดของแดเนี่ยลโกลแมนกับพระพุทธศาสนาเถรวาท.วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์. ๔(๒), ๔๙-๖๗. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

6. ธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๖๑).พุทธทาสภิกขุ: ผู้นำการกระตุ้นทางปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ,Proceeding,๑(๑),๔๖๓-๔๗๒.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

7. ธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๖๐). อจินไตยในมุมมองพุทธทาสภิกขุ.วารสารมจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์. ๑(๒), ๑๕๖-๑๖๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

8. ธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๕๙).  พุทธวิธีแก้วิกฤตทางการศึกษา :  พลิกฟื้นการศึกษาไทย.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ๓(๒),๕๒-๖๓ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

9. ธรรณปพร  หงษ์ทอง. (๒๕๕๖).  ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ๑(๒),  ๑๐๖-๑๑๘.  (บทความปกิณกะ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น มอบโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “Best Practice”

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผลงานอื่นๆ