Single View Blog 1
อ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

- ระบบอัตโนมัติ
- ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
- บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในงานวิจัยหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในงานวิจัยการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บเพื่อช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. หัวหน้าโครงการวิจัยการประมวลผลภาพตำแหน่งนิ้วมือสัมผัสสำหรับการพัฒนาระบบมัลติทัช

4. หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชุดการทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยวิธีการตกอย่างอิสระของวัตถุ

5. การวิจัยเชิงปฏบัติการอย่างมีส่วนร่วมในงานวิจัย A Development of Adjustable Standing and Automatic Stop Electric Wheelchair Prototype Operated with A Smartphone

6. การวิจัยเชิงปฏบัติการอย่างมีส่วนร่วมในงานวิจัยโครงการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt

7. หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์แขนกลด้วยคำสั่งเสียงสาหรับการช่วยหยิบจับ

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

บทความทางวิชาการเรื่อง ตรรกะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

บทความทางวิชาการเรื่อง หุ่นยนต์ประเภทแขนกล

บทความทางวิชาการเรื่อง การรู้จำเสียงของคอมพิวเตอร์