Skip to content
Single View Blog 1
ผศ.ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การสอนคณิตศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้

การจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนาครู

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. ทัศนัย กีรติรัตนะ.  (2558).  "อิทธิพลของครูที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน".  Proceeding โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” เล่ม 1 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม. หน้า 293-305.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ