Single View Blog 1
ผศ.ดร.ตั้งปณิธาน อารีย์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ดุริยางคศิลป์ไทย, ดนตรีศึกษา, ดนตรีพื้นบ้านไทย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

(พ.ศ.2554) -  ตั้งปณิธาน อารีย์. (2554).  กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

(พ.ศ.2565) - ตั้งปณิธาน อารีย์. (2565). การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ : พระธาตุดอยตุง. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

(พ.ศ.2558) – ตั้งปณิธาน อารีย์ และสุรพงษ์ บ้านไกรทอง.  (2558). ตำราโน้ตเพลงไทยสำหรับซอด้วงและซออู้. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

(พ.ศ.2559) -  ตั้งปณิธาน อารีย์. (2559). งานวิจัยทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษาครูพรหเมศวร์  สรรพศรี

(พ.ศ.2560)  - ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี  ตั้งปณิธาน อารีย์. (2560). เสนาะเสียงสำเนียงจีน.  เผยแพร่โครงการดุริยประชันน้อมอภิวันท์คีตราชา, 4 ธันวาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

(พ.ศ.2561)   - บทความวิจัย ตั้งปณิธาน อารีย์. (2561). กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา   ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี. วารสารสารสนเทศ. 17(TCI 2), 45 - 60.

(พ.ศ.2561) -  เชาวน์มนัส ประภักดี, ตั้งปณิธาน อารีย์. (2561). การสร้างเครื่องดนตรีจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อสร้างรายได้เสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(พ.ศ.2562) -  หนังสือ/ตำรา  ตั้งปณิธาน อารีย์. (2562). การปฏิบัติซออู้.  กรุงเทพฯ :    โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการแล้ว)

(พ.ศ.2562)  -  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 5102113 การปฏิบัติซออู้ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(พ.ศ.2562)  -  ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี. การบรรเลงเดี่ยวซออู้ เพลงพันธุ์ฝรั่ง สามชั้น. งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ดุริยะกฤติยาธร, 28 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

(พ.ศ.2563)  - งานสร้างสรรค์. การบรรเลงเดี่ยวซออู้ เพลงนกขมิ้น สามชั้น. ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2. วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563               ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

(พ.ศ.2564)  - ตั้งปณิธาน  อารีย์. การสร้างสรรค์เพลงเดี่ยวกล่อมนารี สามชั้น สำหรับเดี่ยวซออู้.  ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ด้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์ระดับดีมาก)

(พ.ศ.2565)  - วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์และตั้งปณิธาน อารีย์. (2565). การประพันธ์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงสุรินทราหู สามชั้น. งานวิจัย ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(พ.ศ.2565) - บทความวิชาการ ตั้งปณิธาน อารีย์ และคณะ. (2565). กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ “แลวิถีลาว-ไทย บางไส้ไก่หิรัญูรูจี” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 15 (TCI 2).

(พ.ศ.2565) - Tangpanidhan Aree. (2022).  Creative Works - Pae Met Ta Song. Sri Sury Academic Conference 2022, The Internation of Sciences, Art and Creativeities in Glocalization for Sustainability, National and International Conference. 21-22 July 2022. Bansomdejchaopraya Rajabhat University.

(พ.ศ.2565) - ผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง. การสร้างสรรค์เพลงเดี่ยวพราหมณ์ดีดน้ำเต้า สามชั้น สำหรับซออู้ MUSIC CREATIVE : THEME AND VARIATION "PHAM DED NAM TAO SAM CHAN " FOR SAW-U โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 4 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565

(พ.ศ.2565) - หนังสือ/ตำรา  ตั้งปณิธาน อารีย์. (2565). โน้ตขิม เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

(พ.ศ.2565) - หนังสือ/ตำรา  ตั้งปณิธาน อารีย์. (2566). โน้ตขิมไทย  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

(พ.ศ.2565) - ผลงานสร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์. ผลงานสร้างสรรค์ การเรียบเรียงและปรับวงเพลงอุศเรน เถา สําหรับวงมโหรี MUSIC CREATIVE: AN ARRANGEMENT AND ADJUSTMENT OF USARAIN TAO FOR MAHOREE ENSEMBLE สุพัตรา วิไลลักษณ์,  ธนาธิป เผ่าพันธุ์, ตั้งปณิธาน อารีย์, วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์, สุรพงษ์ บ้านไกรทอง, พัฒนี พร้อมสมบัติ ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 4 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565

(พ.ศ.2565) - บทความวิจัย ตั้งปณิธาน อารีย์ และพรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์. (2565). บทเพลงสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: พระธาตุดอยตุง. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ (Bansomdej Music Journal) ISSN 2985-0622 (Online) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม 2565. (TCI 2).

(พ.ศ.2566) - บทความวิจัย วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ และตั้งปณิธาน อารีย์. (2566). การประพันธ์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงสุรินทราหู สามชั้น. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   (Bansomdej Music Journal) ISSN 2985-0622 (Online) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566. 115-132. (TCI 2).

(พ.ศ.2567) - บทความวิชาการ สุวิวรรธ์น ลิมปชัย และตั้งปณิธาน อารีย์. (2567). การประพันธ์ทางเดี่ยวขิม เพลงพญาครวญ    สามชั้น. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   (Bansomdej Music Journal) ISSN 2985-0622 (Online) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567. 112-127. (TCI 2).

รางวัลที่ได้รับ

เกียรติคุณ/ ผลงาน/ รางวัลที่ได้รับ 

- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการและกรรมการ การตัดสินการประกวดดนตรีไทย (การเดี่ยวขิม 7 หย่อง, การเดี่ยวซออู้, การเดี่ยวซอด้วง, วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม และวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตและระดับชาติ

- บรรเลงดนตรีไทยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ได้แก่ สาธารณรัฐอิตาลี, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

- พ.ศ.2564 เป็นคณะทํางานจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- พ.ศ.2565 ได้รับการพิจารณาเป็นบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการหรืออื่น ๆ ในระดับชาติ เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

- พ.ศ.2566 ถ่ายทอดและฝึกซ้อม การเดี่ยวซออู้ เพลงหกบท สามชั้น ให้นายกิตติคุณ บุญจริง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเเละขับร้องระดับชาติ 'เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย' วันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- พ.ศ.2566 บุคลากรสายวิชาการ ดีเด่น ประจำปี 2566 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ผลงานอื่นๆ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2555 - 2556    อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

พ.ศ.2552 – 2555   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทยและการแสดง) โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

พ.ศ.2550 - 2552    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย โรงเรียนราชินี

ตำแหน่งและหน้าที่

พ.ศ.2560-2567 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ สำนักศิลปะ   และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2558- ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา